REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FARBYBYDGOSZCZ.PL

§ 1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.farbybydgoszcz.pl. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Operatorem Sklepu Internetowego działającego na stronie www.farbybydgoszcz.pl jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “War” Waldemar Rudowski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Przyczółek 3, legitymujące się numerem NIP: 540462505 i numerem REGON: 090000748.
 3. Sklep Internetowy, na warunkach opisanych poniżej, prowadzi sprzedaż Produktów:

  • z dostawą do Klienta;
  • poprzez umożliwienie Klientowi dokonania odbioru Produktów w danym Sklepie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “War” Waldemar Rudowski wybranym przez Klienta w procedurze składania zamówienia.

§ 2
Definicje

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:
WAR – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “War” Waldemar Rudowski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Przyczółek 3, NIP 540462505, REGON: 090000748;
Sklep Internetowy – prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “War” Waldemar Rudowski sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.farbybydgoszcz.pl;
Strona Internetowa – oznacza stronę www.farbybydgoszcz.pl, na której działa Sklep Internetowy;
Sklep WAR – oznacza detaliczne punkty sprzedaży prowadzone przez WAR, w których możliwe jest zamówienie i odbiór Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym. Lista punktów odbioru:

 • z dostawą do Klienta;
 • poprzez umożliwienie Klientowi dokonania odbioru Produktów w danym Sklepie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “War” Waldemar Rudowski wybranym przez Klienta w procedurze składania zamówienia.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z WAR za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego WAR;
Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;
Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

§ 3
Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

  • po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Klienta poprzez utworzenie konta w serwisie farbybydgoszcz.pl;
  • bez konieczności zarejestrowania się w serwisie farbybydgoszcz.pl (formuła „Gość”).
 2. Klient, który zarejestrował się poprzez utworzenie konta w serwisie farbybydgoszcz.pl jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta.
 3. Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formule „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.

§ 4
Informacje o Produktach i Ceny

 1. Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
 3. Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.

§ 5
Złożenie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:

  • akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;
  • wskazanie adresu Klienta;
  • wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy (chyba, że Produkt jest kupiony z opcją odbioru w Sklepie);
  • wskazanie numeru telefonu komórkowego;
  • dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym (dotyczy zamówień, dla których wybrana została metoda płatności przez „Tpay”),
  • aktywowanie linku potwierdzającego złożenie zamówienia wysłanego na adres e-mail Klienta podany podczas procedury składania zamówienia (dotyczy zamówień, dla których wybrana została metoda płatności „przy dostawie”).
 3. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez WAR poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez WAR niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówione Produkty (dla zamówień opłacanych za pośrednictwem systemu płatności „Tpay”) lub niezwłocznie po aktywowaniu linku potwierdzającego złożenie zamówienia, wysłanego na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia (dotyczy zamówień opłacanych „przy dostawie”).
 5. WAR niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem w Sklepie WAR, w którym Klient złożył zamówienie. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do WAR. WAR niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) WAR dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata.
 6. W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie WAR, w wypadku braku możliwości przygotowania Produktów do odbioru w terminie wskazanym w § 8 ust. 2 poniżej, WAR skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Klientem w celu potwierdzenia woli Klienta realizacji zamówienia w terminie późniejszym (wskazując datę przygotowania Produktów do odbioru). W przypadku braku zgody Klienta na odbiór w zaproponowanym późniejszym terminie, WAR dokona niezwłocznie zwrotu płatności na rzecz Klienta za niedostarczone Produkty. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i WAR, gotówką w Sklepie WAR, w którym Produkty zostały zakupione.
 7. W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie WAR, wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru zamówienia Klient otrzyma numer zamówienia. Klient zobowiązany jest do ochrony poufności numeru zamówienia oraz nieprzekazywania tych danych nieupoważnionym osobom trzecim innym, niż osoby, które Klient zamierza upoważnić do odbioru zamówionych Produktów.
 8. WAR jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:

  • Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania WAR o odstąpieniu od umowy;
  • okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.
 9. WAR zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego.
 10. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa Produktów. WAR może odmówić realizacji zamówienia obejmującego hurtową ilość Produktów. W razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe uznaje się zamówienie powyżej 100 sztuk tego samego Produktu.
 11. WAR niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 8 – 10 powyżej.

§ 6
Płatności

 1. Dostępne metody płatności zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów oraz wartości Produktów będących przedmiotem zamówienia;
 2. w przypadku wybrania opcji odbioru Produktów w Sklepie WAR, Klient dokonuje płatności (i) za pośrednictwem systemu płatności „Tpay” (w tym możliwa jest płatność za pośrednictwem karty „Visa” lub „MasterCard” w systemie „Tpay”);
 3. w przypadku wybrania opcji dostawy Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej (opcja „Kurier”), Klient dokonuje płatności (i) za pośrednictwem systemu płatności „Tpay” ” (w tym możliwa jest płatność za pośrednictwem karty „Visa” lub „MasterCard” w systemie „Tpay”) lub (ii) przy dostawie Produktów, przy czym przy dostawie Produktów dokonanie zapłaty możliwe jest gotówką (tylko dla zamówień, których wartość nie przekracza 5.000,00 zł), kartą debetową lub kredytową albo przy użyciu systemu „blik”;
 4. W razie wyboru metody płatności za pośrednictwem systemu płatności „Tpay” (w tym za pośrednictwem karty „Visa” lub „MasterCard” w systemie „Tpay”), Klient w ramach procedury składania zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę wskazanego powyżej systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę systemu płatności „Tpay”, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie „Tpay” procedurą. Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. WAR w okresie pomiędzy złożeniem zamówienia przez Klienta a dokonaniem płatności, prześle do Klienta wiadomość e-mail przypominającą o zapłacie za Produkty będące przedmiotem zamówienia. Brak realizacji zapłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.
 5. W razie wyboru metody płatności „przy dostawie” zamówienie będzie realizowane po aktywacji przez Klienta linku potwierdzającego złożenie zamówienia wysłanego na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia. Po aktywacji linku potwierdzającego złożenie zamówienia WAR dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki. Klient powinien dokonać aktywacji linku w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Brak aktywacji linku w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.
 6. Zamówienie opłacane za pośrednictwem systemu płatności „Tpay” nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez WAR płatności za zamówione Produkty, a zamówienie złożone z wyborem metody płatności „przy dostawie” – do momentu aktywacji linku potwierdzającego złożenie zamówienia. Dopiero po otrzymaniu płatności/aktywacji linku WAR dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki.
 7. Przy płatności gotówką Klient zobowiązany jest przygotować kwotę odpowiadającą pełnej cenie zamówienia. Podmiot dostarczający zamówione Produkty nie ma obowiązku wydać reszty.
 8. Klient w toku składania zamówienia będzie mógł zaznaczyć opcję, czy chce otrzymać wraz z zamawianym Produktem paragon lub fakturę dokumentującą zakup dokonany w Sklepie Internetowym. Wybrany dokument zostanie dołączony do dostarczanej/odbieranej przesyłki. W przypadku, gdy Klient wybrał paragon, będzie mógł uzyskać fakturę w Sklepie WAR.

§ 7
Dostawa Produktów – w wypadku wyboru opcji zakupu z dostawą do Klienta

 1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 Dni Roboczych (z wyłączeniem jednak zamówień obejmujących Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, dla których termin realizacji wynosi do 30 Dni Roboczych), chyba że w trakcie składania zamówienia (przy wybranej przez Klienta opcji transportu) wyraźnie wskazany został inny termin. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez WAR płatności za zamówione Produkty. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni z WAR inny termin dostawy zamówionych Produktów.
 5. WAR poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail) o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
 6. Zamówienie opłacane za pośrednictwem systemu płatności „Tpay” nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez WAR płatności za zamówione Produkty, a zamówienie złożone z wyborem metody płatności „przy dostawie” – do momentu aktywacji linku potwierdzającego złożenie zamówienia. Dopiero po otrzymaniu płatności/aktywacji linku WAR dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki.
 7. Przesyłki dostarczane kurierem – których waga nie przekracza 31 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy (kurier w porozumieniu z odbiorcą przesyłki dostarczy ją do pierwszego zadaszonego pomieszczenia). Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do piątku.

§ 8
Odbiór Produktów w Sklepie WAR (w wypadku wyboru opcji zakupu z odbiorem w Sklepie WAR)

 1. W przypadku, gdy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie WAR, odbioru zamówionych Produktów należy dokonywać w Sklepie WAR, który został wybrany przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego w ramach procedury zamówienia. Adres, dni i godziny otwarcia wybranego Sklepu WAR oraz numer telefonu kontaktowego do wybranego Sklepu WAR są wskazane na stronie Sklepu Internetowego.
 2. WAR przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 1 Dnia Roboczego od otrzymania wpłaty od Klienta z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 i 7 powyżej. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta termin ten wynosi do 30 Dni Roboczych (chyba, że w trakcie składania zamówienia zostanie wyraźnie wskazany inny termin).
 3. WAR poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail), o gotowości do wydania zakupionych Produktów w wybranym WAR.
 4. Odbioru Produktu może dokonać:

  • osobiście Klient, który złożył zamówienie, po wskazaniu numeru zamówienia podlegającego odbiorowi;
  • inna osoba wyznaczona przez Klienta, po okazaniu potwierdzenia zamówienia (w formie wydruku lub formie elektronicznej np. na urządzeniu mobilnym)
 5. WAR jest uprawniony do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru Produktów. WAR może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia danych, o których mowa w ust. 4 a) i b) powyżej lub w wypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów.
 6. Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 14 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów, o której mowa w § 8 ust. 3 powyżej. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata.

§ 9
Prawo do odstąpienia. Zwrot Produktów i ceny zakupu

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:

  • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 2. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do WAR, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia znajdującego się TUTAJ oraz przesłanego Konsumentowi wraz z potwierdzeniem zamówienia. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sklepów WAR (adresy sklepów: Studio farb: ul. Równa 1, 85-436 Bydgoszcz, Centrum budowalne, Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz ), w którym Konsument złożył zamówienie.
 3. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi.
 4. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 5. Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste Sklepu WAR. Wybór sposobu zwrotu Produktów do WAR należy do Konsumenta. Konsument, który dokonał zakupu przy użyciu swojego konta w serwisie farbybydgoszcz.pl lub utworzył konto podczas procesu zakupu, może skorzystać także z odpłatnej usługi odbioru zwracanych Produktów oferowanej przez WAR w celu dokonania zwrotu Produktu, od zakupu którego odstępuje. Zamówienie odpłatnej usługi odbioru możliwe jest po złożeniu oświadczenia dostępnego TUTAJ.
 6. Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez WAR w Sklepie Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:

  • WAR zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy);
  • nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.
 7. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu WAR ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości najdłuższego boku Produktu), odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument. Wysokość kosztów zwrotu (maksymalny koszt dostawy zwrotnej Produktu na terenie Polski) szacowana jest na kwotę: (i) do 40 złotych – paczka o wymiarach standardowych do 30 kg, (ii) do 200 złotych – przesyłka paletowa do 100 kg, (iii) do 400 złotych – przesyłka paletowa do 700 kg.
 8. WAR może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższy zapis nie ma zastosowania, jeżeli Konsument skorzysta z zaproponowanej przez WAR odpłatnej usługi odbioru zwracanych Produktów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli WAR wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez WAR utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel WAR do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.

§ 10
Rękojmia i procedura reklamacyjna

 1. WAR jest zobowiązana do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. WAR jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.
 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że WAR niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez WAR albo WAR nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez WAR usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez WAR. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. WAR jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. WAR może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, WAR może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt WAR dostarczyć Produkt wadliwy do Sklepu WAR. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt WAR w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego ust. 5 stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 6. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.
 7. W wypadku gdy WAR na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.
 8. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.
 9. Reklamacje należy kierować do Sklepu WAR. Reklamacje można składać osobiście w WAR, a także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie https://www.farbybydgoszcz.pl/kontakt/.
 10. W reklamacji Klient powinien wskazać: (i) opis stwierdzonej wady, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. WAR zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.
 11. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a WAR nie ustosunkował się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione. 
 12. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.
 13. Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr (adres poczty elektronicznej WAR dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: biuro@war.com.pl.). Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez WAR zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 11
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “War” Waldemar Rudowski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Przyczółek 3, legitymujące się numerem NIP 540462505 i numerem REGON: 090000748 („Administrator”).
 2. Administrator wskazuje dane kontaktowe u Administratora, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: biuro@war.com.pl.
 3. Dane osobowe, podane przez Ciebie w związku z rejestracją konta w Sklepie Internetowym lub w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, będą przetwarzane przez WAR w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu niezbędnym do realizacji zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (na zasadach określonych w niniejszym regulaminie). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).
 4. Twoje dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności „Tpay”, zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności, tj. Krajowemu Integratorowi Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań. W przypadku wybrania przez Ciebie opcji dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej – DPD Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15 – zostaną powierzone Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z Tobą (Twój numer telefonu oraz adres e-mail).
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez WAR przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Sklepu Internetowego oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez WAR praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
 6. Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz wystawienia faktury (w przypadku gdy wybrałeś taką opcję).
 8. WAR dochowa najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez WAR środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).
 9. WAR w pisemnych umowach, których treść jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, powierzył przetwarzanie Twoich danych na podstawie umów przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO.

§ 12
Dane osobowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r.
 2. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.